Karta Stałego Klienta

KARTA KLIENTA (dostępność w stopce www)

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu Karty Stałego Klienta „CHILL ZONE”, jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta „CHILL ZONE”
 2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest właściciel sklepów „CHILL ZONE”, firma DR. JOINT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, w 62-800 Kalisz, o numerze NIP 6182189838, reprezentowaną przez Krystiana Pięt Prezesa Zarządu
 3. Karty Stałego Klienta będą̨ wydawane i akceptowane przez sklepy stacjonarne „CHILL ZONE”,
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej dr-joint.pl oraz w sklepach „CHILL ZONE”, (adres Błaszki, adres Sieradz)

 

II  WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA „CHILL ZONE”

 1. Celem przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:

  a) Klient jest osobą fizyczną
  b) Klient zrobił zakupy w sklepie stacjonarnym „CHILL ZONE” za minimalną kwotę 100,00 zł brutto
  c) Klient jest zarejestrowany i posiada aktywne konto na stronie dr-joint.pl oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie, oraz wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

 

III   POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez współpracowników Organizatora Klientom, którzy dokonają zakupów w sklepach „CHILL ZONE” po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II.1 powyżej.
 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają̨ osobę wskazaną na Karcie Stałego Klienta do otrzymania 5% rabatu na produkty innych marek oraz 10% rabatu na zakupy produktów marki DR JOINT w sklepach stacjonarnych „CHILL ZONE”.
 3. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
 4. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 5. Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej wybranych produktów. Rabat nie łączy się z innymi
 6. W celu naliczenia Rabatu należy okazać pracownikowi „CHILL ZONE” Kartę Stałego Klienta przed dokonaniem wyboru formy płatności za zakupy.
 7. Z programu lojalnościowego wyłączone są wybrane produkty oznaczone w sklepach oraz objęte innymi promocjami, obniżkami i akcjami wyprzedażowymi.

 

IV   DANE OSOBOWE

 1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest JOINT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B, w 62-800 Kalisz, o numerze NIP 6182189838, właściciel sklepów „CHILL ZONE”
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („ Ustawa”).
 4. Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.
 5. Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

 

V  CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.dr-joint.pl. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu umieszczenie informacji na stronie internetowej: www.dr-joint.pl.
 2. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji w sklepie „CHILL ZONE”.
 3. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z IV Regulaminu.

 

VI   REKLAMACJE

 1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: shop@dr-pl
 3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

 

VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno w sklepie „CHILL ZONE” oraz na stronie internetowej: www.dr-joint.pl

Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.dr-joint.pl

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2021r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl